ODDLUZANIEUK

   Ty też masz

          długi w UK?

          

                ...opcji jest kilka

 

 

Polityka prywatności

Niniejsza klauzula skierowana jest do osób fizycznych, które zamierzają udzielić lub udzieliły UK Debtbusters PL LTD zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego (dalej „Państwo”).

Marketing bezpośredni może być prowadzony za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznych połączeń przychodzących.

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 2f7 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), pragniemy Państwa poinformować, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest UK DEBTBUSTERS PL LTD is registered in Scotland No.SC704540 Registered Office: 2/1 214 Castlemilk Drive, G45 9JS, Glasgow, Szkocja. Data Protection Act 1998 registration number: ZB144962 (dalej „Adhttps://oddluzanieuk.com/plministrator”); 

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą:

 • na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego wyłącznie na podstawie Państwa wyraźnej, dobrowolnej i uprzednio wyrażonej zgody. Zgodność z prawem takiego przetwarzania opiera się na Państwa zgodzie. Każda udzielona zgoda może zostać w dowolnym momencie wycofana. Dotyczy to również cofnięcia zgód, które zostały udzielone przed rozpoczęciem stosowania RODO, tj. przed 25 maja 2018 r. Należy pamiętać, że cofnięcie zgody jest skuteczne dopiero na przyszłość i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); Przetwarzanie może być uznane za niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, jeżeli nie wpływa nadmiernie na Państwa interesy ani podstawowe prawa i wolności. Podczas przetwarzania danych osobowych na tej podstawie zawsze staramy się zachować równowagę między swoim uzasadnionym interesem a Państwa prywatnością. W przypadku przetwarzania opartego o tę podstawę prawną, Administrator zanalizował ryzyka naruszenia Państwa praw lub wolności oraz środki przyjęte w celu ochrony danych osobowych. Przykładami takich ”uzasadnionych interesów” jest wykorzystanie plików cookies oraz profilowanie w celach marketingowych.

3. Administrator przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych:

 • dane identyfikacyjne i kontaktowe podane przez Państwa na formularzu marketingowym, tzn. imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu;
 • dane dotyczące Państwa preferencji oraz ofert, które Państwa interesują, zebrane bezpośrednio od Państwa lub od dostawców zewnętrznych, np. portali branżowych, portali społecznościowych;

4. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest marketing bezpośredni usług UK DEBTBUSTERS PL LTD.

5. Administrator zbiera Państwa dane osobowe dla celów działalności marketingowej albo bezpośrednio od Państwa, albo od podmiotów trzecich, takich jak:

 • forma branżowe (np. Polacy w UK);
 • portale społecznościowe (np. Facebook);
 • osoby fizyczne w związku z programem poleceń.

6. W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością marketingową, Państwa dane osobowe mogą być powierzane i udostępniane następującym podmiotom:

 • pośrednikom finansowym;
 • podmiotom dostarczającym i administrującym systemami IT dedykowanymi działalności marketingowej (np. system CRM);
 • dostawcom usług w chmurze;
 • podmiotom obsługującym system CMS;

7. W przypadku cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, Państwa dane będą regularnie usuwane wraz z momentem cofnięcia zgody;

8. Przetwarzamy Państwa dane osobowe do realizacji wskazanych poniżej celów przez określony poniżej czas:

 • Marketing bezpośredni (Prowadzenie marketingu bezpośredniego przez Administratora): Okres, przez jaki Administrator przetwarza dane osobowe dla innych celów lub do momentu wycofania zgody
 • Marketing oparty o pliki cookies (Prowadzenie marketingu bezpośredniego przez Administratora): Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 • Profilowanie marketingowe (Profilowanie klientów dla celów marketingowych): Okres, przez jaki Administrator przetwarza dane osobowe dla innych celów lub do momentu wniesienia sprzeciwu

Podstawa prawna: Zgoda podmiotu danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz Uzasadnione interesy Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

9. Przysługuje Państwu:

 • prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • prawo do żądania sprostowania danych,
 • prawo do żądania usunięcia danych,
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do żądania przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mogą Państwo skorzystać z powyższych uprawnień kierując stosowne pismo na adres siedziby Administratora lub poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej www.oddluzanieuk.com/kontakt;

10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (w Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO;

11. Podanie przez Państwa danych osobowych zbieranych przez Administratora w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego w formie elektronicznej lub telefonicznej jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych jest niemożność prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego wobec Państwa.

12. Administrator może wykorzystać Państwa dane osobowe do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania. W wyniku takich działań Administrator nie podejmuje jednak decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, i które mogłyby wywołać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa wpłynąć.

Profilowanie jest stosowanym przez Administratora procesem automatycznego przetwarzania dotyczących Państwa informacji, w tym danych osobowych, takich jak wiek, płeć, zainteresowania, adres zamieszkania czy preferencje co do określonych usług, których marketing Administrator prowadzi. Proces ten służy do zbudowania Państwa profilu oraz analizy tego profilu.

W związku z uczestnictwem przez Państwa w akcjach promocyjnych projektów realizowanych przez Administratora i podmioty powiązane kapitałowo z Administratorem, Państwa dane osobowe są profilowane na potrzeby marketingu. Celem tych operacji jest możliwie najlepsze dopasowanie oferowanych przez Administratora  usług do Państwa potrzeb. Profilowanie nie ma wpływu na Państwa sytuację prawną.

Do celów profilowania Administrator wykorzystuje dane, o których mowa w punkcie 3 powyżej, tj. zarówno dane przekazane przez Państwa bezpośrednio, jak również dane dotyczące, przykładowo, Państwa aktywności na stronie internetowej określonego projektu, zebrane za pomocą plików cookies oraz dane pozyskane ze źródeł zewnętrznych, np. portalu Facebook czy Instagram. Administrator zapewnia, aby pozyskiwanie i wykorzystywanie takich danych odbywało się bez nadmiernej ingerencji w Państwa prywatność.

Na podstawie przetwarzanych danych pracownicy Administratora poznają Państwa preferencje, dostosowują do nich ofertę swoich usług oraz podejmują decyzje o podjęciu określonych działań marketingowych wobec Państwa lub personalizują komunikaty marketingowe, które przesyłają za Państwa odrębną zgodą. Personalizowanie komunikatów marketingowych polega w szczególności na dopasowywaniu ich treści do konkretnego odbiorcy, jego zainteresowań i preferencji. Oznacza to również, iż osobom lub grupom osób przyporządkowanym do określonych kategorii, opartych przykładowo o dane dotyczące wieku lub płci, mogą być przekazane określone komunikaty reklamowe dostosowane do ich wieku lub płci.

Ponadto, mogą być Państwo adresatami działań remarketingowych, które najczęściej oparte będą o dane statystyczne, niestanowiące danych osobowych. Oznacza to, iż osobom odwiedzającym strony internetowe Administratora mogą zostać wyświetlone treści reklamowe dotyczące projektu Administratora podczas pobytu na innych stronach internetowych.

Administrator wdrożył właściwe środki ochrony Państwa praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów. Przysługuje Państwu prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, prawo do wyrażenia własnego stanowiska oraz do zakwestionowania podjętych w ten sposób decyzji.

13. Podczas Państwa aktywności na stronie internetowej Administratora przypisywane są Państwu identyfikatory plików cookies generowane przez Państwa urządzenia, aplikacje, narzędzia itp. Na podstawie tych identyfikatorów Administrator, w połączeniu z innymi informacjami uzyskiwanymi za pomocą serwerów internetowych, może zbierać dane dotyczące Państwa aktywności, tworzyć profile i identyfikować Państwa tożsamość. 

14. UK DEBTBUSTERS PL LTD - Administrator Państwa danych osobowych informuje jednocześnie że powierzając nam Swoje dane zgadzasz się jednocześnie na przekazanie niezbędnych informacji o Tobie i dokumentów od Ciebie  w celu uzyskania porady finansowej od   „The Debt Advice Service”, „Pacific Financial Solutions”, „Pacific Insolvency”, „The Debt Respons Service” i „BHDB Associates” 

"Castle Hill Insolvency"

15. UK DEBTBUSTERS PL LTD nie udziela indywidualnych porad finansowych ponieważ nie posiada licencji na udzielanie porad indywidualnych. UK DEBTBUSTERS PL LTD  może pomóc w przekierowaniu wniosku i umówienia rozmowy, przepływu informacji w celu uzyskania indywidualnej porady finansowej do Senior Debt Counsellor i Senior Insolvency Manager. Zgodnie z wymogami ASA mamy obowiązek informować że OddluzanieUK w imieniu UK DEBTBUSTERS PL LTD zajmujmuje się generowaniem zainteresowania lub zapytań o dostępne oferty, produkty oraz usługi jako "lead generation"

16. Niniejsza klauzula została zaktualizowana w dniu 13 lutego 2024 i może podlegać dalszym zmianom. Jeżeli będzie to wymagane prawem, wszelkie informacje dotyczące przyszłych zmian lub uzupełnień w przetwarzaniu danych osobowych opisanym w niniejszej klauzuli, które mogą Państwa dotyczyć, zostaną Państwu przekazane za pośrednictwem odpowiedniej formy komunikacji zazwyczaj używanej przez Administratora w kontaktach z Państwem.

 

Wypełnij nasz formularz

Imię jest wymagane!
Surname is required!
Telefon jest wymagany!
Email is required!


This field is required

Treść wiadomości jest wymagana!

W ramach naszej polityki transparentności, informujemy, że dane z tego formularza zostaną wykorzystane do dalszego kontaktu i przedstawienia dopasowanych ofert. Wypełniając i wysyłając powyższy formularz zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez UK Debtbusters PL LTD lead generation.

Trustpilot Stars 4.8 przycięty.png

Strona używa plików cookies